ทุนวิจัย

แหล่งทุนเว็บไซต์
1.     กรมการศาสนาhttp://www.dra.go.th
2.     กรมควบคุมมลพิษhttp://www.pcd.go.th
3.     กรมป่าไม้http://www.forest.go.th
4.     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
http://www.dip.go.th
5.     กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีhttp://www.ttc.moste.go.th
6.     การเคหะแห่งชาติhttp://www.nhanet.or.th
7.     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยhttp://www.tourismthailand.org
8.     การทางพิเศษแห่งประเทศไทยhttp://www.moi.go.th/ent55.htm
9.     เครือข่ายกาญจนาภิเษกhttp://www.kanchanapisek.or.th
10.  มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทยhttp://www.bot.or.th
11.  มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิตhttp://dmh2001.com
12.  มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยhttp://www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ttsf.htm
13.  มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
http://www.thaiappraisal.org
14.  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
http://www.whaf.or.th
15.  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติhttp://www.thainhf.org
16.  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติhttp://www.mtec.or.th
17.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติhttp://www.nectec.or.th
18.  ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติhttp://www.biotec.or.th
19.  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) http://www.sac.or.th
20.  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)http://www.cas.or.th
21.  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (สจย.)http://www.trc.or.th/th/index.php
22.  สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขhttp://www.thaiantitobacco.com
23.  สถาบันพระปกเกล้าhttp://www.kpi.ac.th
24.  สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาhttp://idea.moe.go.th
25.  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)http://www.codi.or.th/index.php
26.  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติhttp://www.ftpi.or.th
27.  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)http://www.hsri.or.th
28.  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)http://www.kmi.or.th
29.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)http://www.ipst.ac.th
30.  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยhttp://www.clt.or.th
31.  สำนักงบประมาณhttp://www.bb.go.th
32.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)http://www.trf.or.th
33.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)http://www.thaihealth.or.th
34.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาhttp://www.krisdika.go.th
35.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติhttp://www.once.go.th
36.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาhttp://www.mua.go.th
37.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)http://www.moe.go.th/webtes
38.  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติhttp://www.eppo.go.th
39.  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)http://nccc.thaigov.net
40.  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติhttp://www.cuture.go.th/thai
41.  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)http://www.nrct.net
42.  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)http://www.nationalhealth.or.th/samatcha01.html
43.  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายhttp://www.csb.in.th
44.  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาhttp://www.fda.moph.go.th
45.  สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมhttp://www.oepp.go.th
46.  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานhttp://www.nepo.go.th
47.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
http://www.nstda.or.th