โครงการวิจัย

โครงการวิจัย ปี 2561

ลำดับที่ชื่อโครงการหัวหน้าโครงการแหล่งทุน
1ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับวิถีชีวิตต่อการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครปฐม ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศเงินงบฯ-ต่อเนื่อง
2การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3โครงการประเมินการขับเคลื่อนการเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครื่อข่ายภาคประชาชนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
4โครงการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการดำเนินงาน "ธนาคารเวลา" ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

โครงการวิจัย ปี 2560

ลำดับโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการแหล่งทุน
1ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับวิถีชีวิตต่อการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครปฐม
ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ
เงินงบฯ-ต่อเนื่อง
2ต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง (Cost-effectiveness of selected complementary and alternative medicine theraples in older adults with chronic low back pain)
ผศ.อรพินท์ เล่าซี้
สกว.-ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
3การเปิดเผยตนเองของวัยรุ่นอายุระหว่าง 18-24 ปี ที่เสพติดยาบ้าและมารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร : การวิจัยเชิงคุณภาพ
นางภคพร บุศย์ประจง (นศ.ป.โท) อ.ที่ปรึกษา : ดร.บังอร เทพเทียน
สำนักงานคณะกรรม การวิจัยแห่งชาติ วช.-ทุนบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มนุษย ศาสตร์ และศิลปวัฒน ธรรม
4การวิเคราะห์พลวัตระบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในภาคประชาชน รูปแบบระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี (System Dynamics Analysis of Factors affect Rational Antibiotic Use Behavior in Public Sector Provincial Level Model : A case study of Patum Thani Province)
อ.ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ จันทร์ส่องสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
5ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 กรณีศึกษารถสาธารณะชนิดแท็กซี่
อ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
6การพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังทางร่างกาย จิตใจ และเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมและยั่งยืน Developing age-friendly communities to strengthen active aging in terms of physical, psychological, and economic condition with appropriateness and sustainability: Phase 1 - Defining the Indicatiors of age - friendly communities
ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน์
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มสผส.)
7โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน 9 กลุ่มประชากร เป้าหมายพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 60
ผศ.ดร.บังอร เทพเทียน
สำนักอนามัย กรุงเทพ มหานคร
8การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า
ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
"สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(ภายใต้โครงการ วิจัยมุ่งเป้า)
"
9การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเพื่อการปลูกยางพาราและกระบวนการผลิตยางแท่งของประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่าผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(ภายใต้โครงการ วิจัยมุ่งเป้า)
10"การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเพื่อกระบวนการผลิตยางล้อรถยนต์และการจัดการยางล้อ
รถยนต์ใช้แล้วของประเทศไทยอย่ายั่งยืนด้วยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า
"
ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(ภายใต้โครงการ วิจัยมุ่งเป้า)
11"Biogas Production by Co-digestion of Municipal Wastewater and Food Waste in Semi-continuous Operations
"
ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research และสำนักงานคณะกรรม การอุดมศึกษา
12โครงการ แนวทางการจัดการขยะอาหารของตลาดสดขนาดใหญ่ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์สกว.

 

โครงการวิจัย ปี 2559

ลำดับโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการแหล่งทุน
1ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับวิถีชีวิตต่อการป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานในพุทธศาสนิกชน จังหวัดนครปฐม
ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับวิถี
ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศงบประมาณแผ่นดิน2559

โครงการวิจัย ปี 2558

ลำดับโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการแหล่งทุน
1โครงการวิจัยบูรณาเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
แบบองค์รวม ระยะที่ 2
ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
2สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยสามารถส่งเสริมสุข
ภาวะของผู้สูงวัยหรือไม่: รู้ความจำเป็นของท่านก่อนที่
จะสายเกินไป
ดร.ศริยามน ติรพัฒน์เงินรายได้มหาวิทยาลัย
(MU Hospice)
3การมีส่วนร่วมของโรงเรียนและครอบครัวในการป้องกัน
โรคอ้วนในเด็ก
ดร.โซอะ หงษ์สำนักงานกองทุนสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
4ปัจจัยที่มีผลต่อการบำบัดด้วยการใช้ยาต้านไวรัสใน
กลุ่มที่มีงานทำและกลุ่มว่างงานที่ติดเชื้อเอดส์ที่ได้
ขึ้นทะเบียนทั้งในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนและรัฐใน
ประเทศบราซิล ไอเวอลี่โค๊ด ไนจีเรีย แอฟริกาใต้
และไทย:เป็นการศึกษาแบบโคฮอท
ดร.คาร์ล เพลเซอร์HIV/AIDS and the
World of Work Branch
(ILO-AIDS)
International Labour
Organization
5โครงการประเมินผลและถอดบทเรียนการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ดร.ดวงใจ บรรทัพสำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
6โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัย
ชุมชน การสำรวจประชากรวัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้
ป่วยระยะท้ายเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบให้มีสุขภาวะ
แบบยั่งยืน
ดร.อรุณศรี มงคลชาติรายได้มหาวิทยาลัย
มหิดล
7การประเมินบทบาทของกายและพุทธิปัญญาในการ
ทำนายการเกิดอุบัติเหตุจราจรในผู้ขับขี่สูงอายุเพื่อการ
ป้องกันอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน
ดร.อรพินท์ เล่าซี้Mitsui Sumitomo
insurance welfare
foundation research
8การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ที่กำลังศึกษาอยู๋ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
ดร.คาร์ล เพลเซอร์ทุนส่วนตัว
9โครงการวิจัยประเมินผลโครงการหมอครอบครัวศ.ดร.สุภา เพ่งพิศสำนักงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย (สวปก)

โครงการวิจัย ปี 2557

ลำดับโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการแหล่งทุน
1การคัดกรองและโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงจาก
คนใกล้ชิดในกลุ่มหญิง ตั้งครรภ์ที่มารับบริการหน่วย
สุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดนครปฐม
ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยมหิดล
2การใช้การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกใน
การดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อและโรคทางจิตเวชใน
เบื้องต้นของผู้ป่วยในประเทศที่อยู่ลุ่มแม่น้ำโขงตอน
ล่าง
ผศ. อาภา ภัคภิญโญงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยมหิดล
3แนวปฏิบัติที่ดีเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการพัฒนา
กระบวนการผลิตน้ำตาลอย่างยั่งยืนด้วยการเทียบ
เคียงสมรรถนะ
ผศ.ดร. ชีระวิทย์ รัตนพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
4การสำรวจความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยว
กับปัญหาวัณโรค เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์สื่อสาร
สาธารณะ สำหรับเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ควบคุมและการป้องกันโรค
ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศมูลนิธิรักษ์ไทย
5การสังเคราะห์ชุดความรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาวะ
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผศ. อาภา ภัคภิญโญ
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
6การศึกษาการตรวจคัดกรองและการใช้โปรแกรม
บำบัด ระยะสั้นสำหรับผู้ติดสุราและบุหรี่ที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน
ประเทศไทย
ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศแผนงานเหล้าสุรา(ผรส)
สำนักงานกองทุนสร้าง
เสริมสุขภาพ สสส.
7โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขด้านจักษุวิทยา ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
(วัดไร่ขิง)
8การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อมกับการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อน
3 ขวบ (เด็กปฐมวัย)
ดร. อรุณศรี มงคลชาติ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการวิจัย ปี 2556

ลำดับโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการแหล่งทุน
1การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี
ใน 10 กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี 2556
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากรกองควบคุมโรคเอดส์วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
2นวัตกรรมและรูปแบบการจัดการด้านสุขภาพสำหรับ
กลุ่มประชากรเปราะบางโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดร.บังอร เทพเทียน
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
3การประเมินผลการดำเนินงาน ด้านบริการปรึกษาเรื่อง
เอดส์ และการดูแลรักษา สนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ในประเทศไทย
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
4การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
กับเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อน 3 ขวบ (เด็กปฐมวัย)
ดร.อรุณศรี มงคลชาติกระทรวงสาธารณสุข
5โครงการพัฒนานักเรียนโรงเรียนวัดสาลวันจิตอาสา
สร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่
ทต. ศาลายา
(Download File)
นายสนั่น ไชยเสนกองกิจการนักศึกษาฯ
ม.มหิดล

โครงการวิจัย ปี 2555

ลำดับโครงการวิจัยแหล่งทุนงบประมาณ
1โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมมหาวิทยาลัยมหิดล๑,๘๐๐,๐๐๐
2การประเมินโครงการสาธิตระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)๔๑๔,๐๐๐
3การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณตัวรับสารสื่อประสาทสมองกลูตาเมทชนิด NDMA แต่ละ subtypes ในผู้ที่ติดสารเสพติดชนิดยาบ้าและผู้ที่เคยเสพเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล๒๐๐,๐๐๐
4โครงการวิจัยสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอำเภอพุทธมณฑลงบประมาณแผ่นดิน๗๑,๔๕๐

โครงการวิจัย ปี 2554

ลำดับโครงการวิจัยแหล่งทุนงบประมาณ
1การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานโรงงานน้ำยางข้นจากการได้รับสัมผัสก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย (เอกชน)
๒๐๐,๐๐๐
2ศึกษาระยะเวลาเฉลี่ยของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของแต่ละวิธี และผลต่อการเสพติดกรมควบคุมประพฤติ๓๐,๐๐๐
3รูปแบบการติดตามผู้ติดยาเสพติดหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพของกรมคุมประพฤติเพื่อการปรับปรุงเชิงนโยบายกรมควบคุมประพฤติ๓๐,๐๐๐
4รูปแบบของแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีผลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กรมควบคุมประพฤติ๔๐,๐๐๐
5ผลของเกณฑ์การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ ต่อการกำหนดแผนการฟื้นฟูกลุ่มผู้รับบำบัดภายใต้ระบบบังคับบำบัดกรมควบคุมประพฤติ
๕๐,๐๐๐
6การประเมินผลภายนอกโครงการด้านเอดส์ รอบที่ 1 RCC โครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์สู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน (งบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔)
สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก (Global Fund) ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข๓๐๐,๐๐๐
7วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี๗๐,๐๐๐
8การประเมินผลโครงการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพครั้งที่ 3สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย๑๗๐,๐๐๐
(รวมกับปี ๒๕๕๓)
9ประเมินผลการใช้ชุดความรู้แนวทางปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข๗๑๕,๒๐๐
10การศึกษารูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล๑๘๐,๐๐๐
11การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน 7 กลุ่มประชากรเป้าหมาย พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2554สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร๖๕๐,๐๐๐
12กลไก กระบวนการและการสนับสนุนที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดการด้านสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)๑,๕๐๐,๐๐๐
13การประเมินผลนโยบายประเทศและการบริหารจัดการแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศ (Evaluation the National AIDS Response in Thailand)
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข๗,๐๐๐,๐๐๐