ผลงานนำเสนอ

ผลงานนำเสนอระดับนานาชาติ  ระดับชาติ ปี 2561

Oral Presentation ระดับชาติ ปี 2561

1.  Srisaowanan S., Hongkrailert N., Buntup D.  Psychosocial Factors Influencing the Intention to Drugs Abstinence among Juveniles at Tulakarn Chalermprakiat Hospital. The 1 th National Public Health Research Conference School of Public Health Walailak University Nakhon Si Thammarat. March 26, 2018.

2.  Sriyaem S., Buntup D., Permpoonputtana K., Govitrapong P.  Cognitive impairment of METH-dependent patients screened with Mini-Mental State Examination (MMSE) in Thai population. The 1 th National Public Health Research Conference School of Public Health Walailak University Nakhon Si Thammarat. March 26, 2018.

3.  Pakapaiboon S., Mongkolchati A., Chompikul J., Pimpak T. The Association between Emotional Psychological Social Ethical Developments And Child Overweight Obesity in Thailand. The 1 th National Public Health Research Conference School of Public Health Walailak University Nakhon Si Thammarat. March 26, 2018.

Poster Presentation ระดับชาติ ปี 2560

1. ปณิดา มงคลสวัสดิ์, ดวงใจ บรรทัพ,  จุฑาธิป ศีลบุตร. การศึกษาความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงยาและสารเสพติดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 สังกัดกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช. 26 มีนาคม 2561.

ผลงานนำเสนอระดับนานาชาติ  ระดับชาติ ปี 2560

Oral Presentation ระดับชาติ ปี 2560

1. Manyardaon J., Buntup D., Chucharoen P. Saengcharnchai P. The effectiveness of brief counseling in alcohol with depression. The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference. May 25-26, 2017. Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

2. Phonrachom T., Rattanapan C., Laosee O. The Prevalence and risk factors of Low Back Pain Among Thai Elderly in Phonnakeaw District, Sakon Nakhon Province, Thailand. The 8th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP). July 25, 2017. The College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

3. Hlaing HHH, Rattanapan C., Laosee O., Suksaroj T. Knowledge, Attitude and Practice Determination Toward Health Risk Health Risk Prevention Among Scavengers At Open Dumping Sites of Yangon City, Myanmar. The 8th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP). July 25, 2017. The College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

4. Bhatta J, Rattanapan C., Laosee O. Accessibility of people with non-communicable diseases in earthquake affected area of Nepal. The 8th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP). July 25, 2017. The College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

5. Chan SN, Chantarasongsukl IJ, Mongkolchati A. Factors Associated with underweight among Children within 1000 days: community based cross sectional study in dry zone, Pakokku Township, Myanmar. The 8th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP). July 25, 2017. The College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

6. Mon LTS, Suksaroj T, Rattanapan C, Mongkolcharti A, Wongsawass S, Laosee O. An Assessment of fruit and vegetables consumption among primary school children in Nakhon Pathom Province, Thailand. The 8th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP). July 25, 2017. The College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

7. Pant A., Laosee O, Suksaroj T. Consumption of unhealthy snacks by children of Kathmandu, Nepal is influenced by maternal knowledge, attitude, attitude, Self-efficacy and feeding practices. The 8th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP). July 25, 2017. The College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

8. Win LL, Jayasvasti I, Mongkolchati A. Factors associated with caregiver knowledge towards additional vaccine Preventable disease in urban slum of Myanmar. The 8th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP). July 25, 2017. The College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Poster Presentation ระดับชาติ ปี 2560

1. Suthisukon K., Sillabutra J., Thamma-Aphipol K., Wongsuthichoti L. Quality of life of the elderly living alone in the community. The 17th International Conference by the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University. Bangkok, Thailand “one Health: New Challenges in Public Health” PP03

2. Thamma-Aphipol K., Wirojratana V., Suthisukon K., Wongsuthichoti L. Age friendly environment in community. The 17th International Conference by the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University. Bangkok, Thailand “one Health: New Challenges in Public Health” PP35

ผลงานนำเสนอระดับนานาชาติ ประจำปี  2557

 1. HONGKRAILERT N. The Development of Communication Modal for Unban Development on Health space 8th Technology, Education and Development Conference International Pasi-Charone District, Bangkok, Thailand 2014
 2. BUNTUP D. variant in methamphetamine induced International Conference and Exhibition on Addiction Research & Therapy” 2014
 3. CHUCHAROEN P. Physical Fitness in drug Rehabilitation Program International Conference and Exhibition on Addiction Research & Therapy 2014
 4. RATTANAPAN C. Environmental and Agriculture 2013 rd International Conference on Environmental and Agriculture Hong Kong Special Administrative Region of the People NULLs Republic of China China 2014
 5. HONGKRAILERT N. Edutainment and activities-based training for youth camp of Thai industrial standards institute Health and biological sciences research database: status and development survey project Edutainment and activities-based training for youth camp of Thai industrial standards institute Health and biological sciences research database: status and development survey project 2014
 6. WONGSAWASS S. Health Literacy and Preventing Behaviors among High School Students in Thailand International Association for Adolescent Health 10 World Congress 2014
 7. RATTANAPAN C. Human Vulnerability and Global Environmental Change The 2nd Environment Asia International Conference on Human Vulnerability and Global Environmental Change 2014
 8. PENGPID S. Public Health_APCPH Asia Pacific Conference on Public Health 2014
 9. THAMMA-APHIPHOL K.,VIRIPIROMGOOL S.,SUTHISUKON K. Attitude towards the Services of Quality Well Child Clinic ampng Health Providers The 13th International Conference of Public Health Science Thailand 2014
 10. LAOSEE O. Effect of Attitude, Social Influence and Self-Efficacy on Smoking Behavior among High School Students in Indonesia 5th Asia-Pacific Conference on Public Health, Soul, Korea Soul, Korea 2014
 11. LAOSEE O. Strengthening partnership to promote survival swimming program for rural school children World Conference on Drowning Prevention 2014
 12. LAOSEE O. Strengthening partnerships to demonstrate the feasibility of a survival swimming program in a rural community in Thailand The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion Thailand 2014
 13. Bigwanto M.,LAOSEE O. Effect of Attitude, Social Influence and Self-Efficacy on Smoking Behavior among High School Students in Indonesia 5th Asia-Pacific Conference on Public Health, Soul, Korea Soul, Korea 2014
 14. PENGPID S,Peltzer K. Fruits and Vegetables Consumption and Associated Factors among In-School Adolescents in Five Southeast Asian Countries 5th Asia-Pacific Conference on Public Health, Soul, Korea Soul, Korea 2014
 15. Peltzer K,PENGPID S. Utilization and Practice of Traditional/Complementary /Alternative Medicine (T/CAM) in Southeast Asian Nations (Asean) Member States 5th Asia-Pacific Conference on Public Health, Soul, Korea Soul, Korea 2014.
 16. PENGPID S. Human Resources Development for Health in Asia: “Efforts of the ASEAN Institute for Health Development 32nd West Japan Regional Conference on Japan Association for International Health Nagoya, Japan 2014
 17. Hafez Bajoghli . EXPERIENCE OF LOVE BY IRANIAN AND SWISS ADULTS AS SEEN THROUGH THE THEMES IN CLASSICAL PERSIAN POETRY. the XVI World Congress of the World Psychiatry Association which took place in Madrid – Spain, from September 14th to September 18th, 2014.
 18. Peltzer, K. & Pengpid, S. Prevalence of overweight/obesity and central obesity and its associated factors among a sample of university students in India. Presentation at International Conference on Education, Economic, Psychology and Society. Phuket, Thailand, 15-16 March. 2014.
 19. Peltzer, K., Pengpid, S. Sitting time and its associated factors in university students from 18 low. Middle and emerging economy countries. Paper presented at The 2nd International Global Health Forum, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2-3 October. 2014.
 20. Peltzer, K., Pengpid, S. & James, C. Prevalence of skin lighteners (or bleachers) use and its social correlates among university students in 26 countries. Thailand One Health University Network (THOHUN) Annual Meeting, Bangkok, Thailand, 22-13 May. 2014.
 21. Peltzer, K., Pengpid, S. Helmet use and associated factors among motorcyclists in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): prevalence and effect of interventions. Paper presented at the 3rd International Conference on Social and Health Inequity and Globalization: The ASEAN Economic Community (AEC) Perspective, Mahidol University, Salaya Campus, Thailand, 18-19 August. 2014.
 22. Peltzer, K., Pengpid, S. Sleep duration and health correlates among university students in 26 countries. Paper presented at The 14th International Conference of Public Health Sciences, Mandarin Hotel, Bangkok, Thailand, 1st October. 2014.

ผลงานนำเสนอระดับชาติ ประจำปี  2557

 1. RATTANAPAN C. ASTHMA AND COPD FOR HEALTH CARE WORKERS การประชุมสำหรับพยาบาลและเภสัชกร 2014