งานวิจัย

วิจัยเชิงบูรณาการ บนฐานชุมชนท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มุ่งเน้นการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ บนฐานของชุมชนท้องถิ่นที่มีบริบทที่หลากหลาย (Community Base) โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง องค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เน้นการเสริมศักยภาพชุมชนและ บุคลากรในการขับเคลื่อนงานสุขภาพชุมชน นอกจากนี้ยังทำงานเป็นทีมร่วมกับสถาบันที่เชี่ยวชาญ ในศาสตร์ต่างๆ อาทิ โครงการผู้สูงอายุ ที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายวิชาการทั้งในและ นอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมต่อกับภาคประชาชน งานวิจัยของ สถาบันในขณะนี้พยายามสร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ ของสังคม และบูรณาการไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นองค์ความรู้ในระดับที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อให้เป็นงานวิจัยที่ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีส่วนในการพัฒนาสุขภาพชุมชนได้อย่างแท้จริง

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีแผนยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ นักวิจัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence) ซึ่งได้กำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยในรูปแบบ ต่างๆ เช่น การจัดอบรม สัมมนา การนำเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนการส่งบุคลากร ไปฝึกอบรมภายนอก และจัดฝึกอบรมภายในสถาบันฯ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง (2 เดือนต่อ 1 ครั้ง) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรด้านการวิจัยสู่ การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ และเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย รวมไปถึงการส่งบุคลากรสถาบันฯ อบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีแผนการดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อดำเนินงานด้านงานวิจัย และงานวิชาการด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักวิจัยทำงานร่วมกันในลักษณะของโครงการวิจัยแบบบูรณาการ การพัฒนาความร่วมมือด้านการ วิจัยเชิงบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง