ดวงสมร ชินโชติเกษม

DOUNGSAMORN
หัวหน้างานเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนรู้
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการ)
โทรศัพท์ : 02441 9040-3 ext 48,51
E-mail : doungsamorn.chi@mahidol.ac.th