เกณิกา จันชะนะกิจ

kanika
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : (66) 2441 9040-3 ext.38
E-mail : srisamorn.poo@mahidol.ac.th