สมชาย วิริภิรมย์กูล

Somchai
หัวหน้างานวิจัย
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการวิจัย(ผู้ชำนาญการ)
โทรศัพท์ : (66) 2441 9040-3 ext.40
E-mail : somchai.vir@mahidol.ac.th