สุภัทรา อินทร์ไพบูลย์

SupattraI
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : (66) 2441 9040-3 ext.45
E-mail : supattra.inp@mahidol.ac.th, adsupattra@gmail.com