เลขานุการสถาบัน

จิตริสา ไชยเสนJitrisa
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : (66) 2441 9040-3 ext.21
E-mail : jitrisa.cha@mahidol.ac.th