รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีการศึกษา


sathapornดร.สถาพร สาธุการ

คุณวุฒิ : Ph.D.
โทรศัพท์ : (66) 2441 9040-3 ต่อ 29
E-mail: sathaporn.sat@mahidol.ac.th