ข่าวประชาสัมพันธ์

#

หลักสูตร และ ผึกอบรม

การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)


การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ เน้นการวิจัย)


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด


โครงการการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูงวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา


Impact factor: 0.089 in the year 2012


Resource Center

ปาฐกถา นพ.ทรงเกียรติ ปิยะกะ ครั้งที่ 1
“เหลียวหลัง แลหน้า สู่วิทยาการเสพติดที่ยั่งยืน”
โดย หลวงพ่อถวิล สุญญธาตุ จากสวนโมกข์, อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี “เหลียวหลัง แลหน้า สู่วิทยาการเสพติดที่ยั่งยืน”1 /
ปาฐกถา นพ.ทรงเกียรติ ปิยะกะ ครั้งที่ 1
“เหลียวหลัง แลหน้า สู่วิทยาการเสพติดที่ยั่งยืน” โดยศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “เหลียวหลัง แลหน้า สู่วิทยาการเสพติดที่ยั่งยืน”2

AIHD on Facebook