ประวัติสถาบันฯ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (ASEAN Institute for Health Development, AIHD) เดิมมีชื่อว่า ศูนย์ฝึกอบรมและ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน (ASEAN Training Center for Primary Health Care Development หรือ ATC/PHC) ก่อตั้งมาจากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ ประเทศอาเซียนในด้านการพัฒนาทรัพยากร บุคคล ASEAN Human Resource Development Project) จึงได้มีการลงนาม ในสัญญาให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ (Technical Cooperation) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2525 และความ ช่วยเหลือทางด้านการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA)

ปรับเปลี่ยนสถานะจาก “ศูนย์” มาเป็น “สถาบัน”

ต่อมา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2529 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีมติให้ปรับสถานภาพของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน เป็นสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน รับผิดชอบภารกิจเทียบเท่ากับคณะหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย และคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ให้ปรับสถานภาพจาก “ศูนย์” มาเป็น “สถาบัน” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2531 และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนได้ปรับเปลี่ยน ชื่อเป็น สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตามประกาศของ สภามหาวิทยาลัยมหิดล

วัฒนธรรมองค์กร (Core Value) 

A Academic Excellence with Social Responsibility
  เป็นสถาบันวิชาการที่มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม
I Internationalization
  เป็นสถาบันนานาชาติที่ได้มาตรฐานโลก
H Harmony with Culture and Environment
  มีการดำเนินงานทีสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
D Dynamic Management
  มีการบริหารงานที่คล่องตัว

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ชี้นำการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชนในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค อาเซียน

พันธกิจ

 1. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และสุขภาพชุมชน
 2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำด้านการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน และสุขภาพชุมชน
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้นำการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชน
 4. บริการวิชาการสู่สังคมและขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชน
 5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชนในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อาเซียน

ยุทธศาสตร์

 1. สร้างงานวิจัยด้านสาธารณสุขมูลฐาน และสุขภาพชุมชนที่เชื่อมโยงกับวาระสุขภาพแห่งชาติ
 2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำและเป็นฐานการสร้างความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชน
 3. พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนและการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชนอย่าง ต่อเนื่อง
 4. พัฒนากระบวนการเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นฐานจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขมูลฐาน และสุขภาพชุมชน
 5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับประเทศและระดับภูมิภาค
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้