บังอร เทพเทียน

ชื่อ - นามสกุล บังอร เทพเทียน
การศึกษาสูงสุด ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ
โทรศัพท์ (66) 2441 9040-3 ext.45
อีเมล์ adbtt@mahidol.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

  • การวิจัยประเมินผล/คุณภาพ
  • พฤติกรรมศาสตร์

ความสนใจ

  • HIV/AIDS
  • Gender and Sexual
  • Deconterigation