พิธีปิดหลักสูตร “การบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง” Mini M.M. in Health รุ่นที่ 12

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้จัดพิธีปิดหลักสูตร “การบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง” Mini M.M. in Health รุ่นที่ 12 โดยมี ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาร่วมงานและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ร่วมกับ ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ศ.นพ.ธีระ รามสูต ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต และรศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมในรุ่นนี้ทั้งหมด 25 คน